ماژول سایدبار

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

خانه

مگانفت

خدمات

محصولات

فرم ها و راهنماها

مستندات

مخزن

پشتیبانی

تماس با ما

ماژول سایدبار

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
موافقت نامه صاحب گواهی

موافقت نامه صاحب گواهی

در این توافقنامه، کلیه درخواست کنندگان گواهی و صاحبان امضاء به مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی نفت که » مرکز « نامیده می شود و دفاتر ثبت نام گواهی الکترونیکی که » دفتر ثبت نام « نامیده می شوند اجازه غیر انحصاری کپی، ابطال و انتشار برای عموم و پخش گواهی ها صادره را مطابق با این متن و دستورالعمل اجرائی «مرکز » را می دهند .

مرکز نیز به صاحبان امضاء و طرف ها متکی اجازه غیر انحصاری کپی و پخش گواهی ها صادر شده توسط مرکز را برای استفاده از گواهی مطابق با این توافق نامه و دستورالعمل اجرائی مرکز می دهد .

الف) مطابق با دستورالعمل اجرائی مرکز، صاحبان امضاء در موارد زیر مسئولیت دارند:
 • آگاهی کامل از مفاد و مندرجات اسناد سیاست ها گواهی الکترونیکی مرکز دولتی ریشه و دستورالعمل اجرایی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی نفت.
 • ارایه اطلاعات دقیق و درست هنگام درخواست گواهی.
 • محافظت از کلید خصوصی مطابق با دستورالعمل ها ارایه شده.
 • استفاده از گواهی ها خود، صرفاً در زمینه کاربرد ذکر شده در گواهی و تنها برای مقاصد قانونی و مجاز مطابق با دستورالعمل اجرائی مرکز و قانون حاکم.
 • اطلاع رسانی به دفاتر ثبت نام در صورت:
  • تغییر اطلاعات موجود در گواهی
  • در خطر افشاء قرار گرفتن کلید خصوصی.

تبصره 1: صاحبان امضا و طرف ها متکی نمی توانند برای استفاده از گواهی ها یا تصمیم مرکز برای ابطال گواهی ها هیچ گونه ادعایی علیه این مرکز داشته باشند.

تبصره 2: تحت هیچ شرایطی مرکز مسئولیت خسارت مستقیم، غیر مستقیم، تصادفی، استنتاجی، خاص یا کیفری به امضاء کننده را در مورد گواهی هایی که توسط این مرکز و مطابق با سیاست ها گواهی الکترونیکی مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و دستورالعمل اجرائی مرکز صادر شده اند نمی پذیرد و از هرگونه تعهد نسبت به پرداخت خسارت ناشی از استفاده گواهی که مطابق با سیاست ها گواهی الکترونیکی مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و دستورالعمل اجرائی مرکز صادر شده، رفع مسئولیت می کند.

ب) چنانچه مرکز برای نگهداری، گسترش و انتقال سیستم ها سرویس دهی خود، مجبور به متوقف نمودن ارایه خدمات صدور گواهی و یا مخزن شود، این امر را در مخزن اعلام می کند و از این طریق به آگاهی صاحبان امضاء و طرف های متکی می رساند و هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارت ها مستقیم و یا غیر مستقیم اتفاقی، خاص یا کیفری ناشی از این امر را نمی پذیرد.

ج) مرکز و دفاتر ثبت نام در مورد خسارت هایی که در شرایط ذیل ایجاد شده باشند، هیچ گونه تعهد ندارد:
 • ارایه اطلاعات اشتباه هنگام درخواست گواهی توسم صاحب امضاء.
 • استفاده از گواهی های باطل شده یا گواهی های منقضی شده.
 • استفاده از گواهی الکترونیکی برا کاربردهای ممنوع و غیر مجاز.

د) در صورت بروز هرگونه اختلاف فی مابین امضاء کننده و مرکز میانی یا دفتر ثبت نام، موضوع بدواً از طریق مذاکره و اقدامات دوستانه و در صورت مؤثر نبودن اقدامات مذکور از طریق ارجاع به داور مرضی طرفین و در غیر این صورت از طریق مراجع صالحه قضایی تهران حل و فصل می گردد .

تبصره مرکز مسئول حل اختلاف در مورد نام ها میان صاحبان امضاء و درخواست کنندگان نمی باشد.

ه) مرکز هیچ گونه مسئولیتی در قبال کلید خصوصی صاحبان امضاء، پس از تصویل توکن یا کارت هوشمند حاوی کلید به صاحبان امضاء ندارد. و( مرکز سرویس تعلیق، تجدید، تمدید و به روزرسانی گواهی ندشته و هیچ گونه اطلاعاتی در این مورد منتشر نمی نماید.

ز) در صورتی که مراجع قضایی، اطلاعات محرمانه ای برا جستجو و بازرسی شواهد درخواست کنند، مرکز این اطلاعات را تنها در صورت ارایه حکم دادگاه در اختیار آن ها قرار می دهد.

شخصی خود را که در پرونده های دفاتر ثبت نام موجود می باشد، داشته باشند. در این صورت، مرکز حق خود را برا دریافت هزینه فراهم آوردن اطلاعات، محفوظ می دارد.

ط) اطلاعات خصوصی صاحبان امضاء نباید بدون اجازه رسمی آن ها در اختیار اشخاص دیگر قرار گیرد مگر با حکم دادگاه.

ی) کسانی که می توانند تقاضا ابطال گواهی نمایند، عبارتند از:
 1. کمیسیون مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی نفت.
 2. مراجع قانونی.
 3. دفتر ثبت نام.
 4. صاحب امضاء یا وکیل قانونی وی .
 5. هر ذینفع که از صرف صدور گواهی و انجام عملکرد آن متضرر شده و این ادعا را در محاکم قضایی به اثبات رسیده است.
 6. سازمان ناظر بر صاحب امضاء در صورتی که گواهی مورد درخواست ابطال به منظور استفاده در آن سازمان صادر شده باشد.
ک) صاحب امضاء درصورت وقوع هر یک از موارد زیر باید ابطال گواهی های خود را درخواست کند:
 • در خطر افشاء قرار گرفتن کلید خاوصی صاحب امضاء
 • تغییر اطلاعات موجود در گواهی.

تبصره- صاحب امضاء می تواند درخواست ابطال گواهی الکترونیکی خود را طی یک نامه رسمی به دفتر ثبت نام تسلیم نماید، دفتر مذکور روال های احراز هویت را اجرا نموده و درصورت اطمینان از هویت درخواست کننده، درخواست ابطال گواهی مربوطه را به مرکز ارسال می نماید. مرکز صدور گواهی نیز با قرار دادن شماره سریال گواهی در لیست گواهی ها باطل شده وانتشار این لیست، گواهی مربوطه را باطل می کند. پس از ابطال گواهی، دفتر ثبت نام باید مالک گواهی را از ابطال گواهی و آگاه نماید.

ل) مرکز درصورت وقوع هریک از شرایط زیر، مبادرت به ابطال گواهی صاحبان امضاء می نماید:
 • درخطر افشاء قرارگرفتن کلید خاوصی مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه یا کلید خصوصی مرکز.
 • نقض قوانین دستورالعمل مرکز یا قرارداد صاحبان امضاء توسم صاحبان امضاء.
 • هرگونه تغییر در اطلاعات گواهی صاحب امضاء.
 • تشخیص این که گواهی بر اساس قوانین این دستورالعمل یا قرارداد صاحبان امضاء صادر نشده است.
 • هر دلیلی که تمامیت، امنیت و اعتماد به گواهی صاحبان امضاء یا گواهی مرکز را خدشه دار نماید.
 • دریافت درخواست ابطال گواهی توسم یک سازمان ناظر بر صاحب امضاء یا مراجع قانونی .

پایان یافتن فعالیت مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه یا مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی نفت.

تبصره مرکز متعهد خواهد بود تا هر 24 ساعت یکبار لیست گواهی ها باطل شده را منتشر نماید، در شرایم خاص، مرکز می بایست لیست گواهی ها باطل شده را بیش از یکبار در هر 24 ساعت نیز منتشر نماید.

م) صاحبان گواهی که درخواست گواهی جدید می کنند، باید مراحل ثبت نام را مجدداً به شکل کامل اجرا کنند. پس از ابطال گواهی، درصورت درخواست مجدد گواهی، فعالیت های مربوط به شناسائی و احراز هویت درخواست گواهی جدید مطابق قوانین انجام می شود.

ن) صاحب گواهی در صورت تغییر هر یک از مشخصات درج شده در گواهی (به عنوان نمونه سمت سازمانی و )، حق استفاده از گواهی را ندارد.

ف) آخرین نسخه اسناد سیاست ها گواهی الکترونیکی مرکز دولتی ریشه و دستور العمل اجرایی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی نفت مذکور در این توافق نامه، به ترتیب در آدرس های اینترنتی http://www.rca.gov.ir و http://www.meganaft.oict.ir موجود می باشد.

نام و نام خانوادگی / امضا: