ماژول سایدبار

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

خانه

مگانفت

خدمات

محصولات

فرم ها و راهنماها

مستندات

مخزن

پشتیبانی

تماس با ما

ماژول سایدبار

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
تعهدنامه سازمان/شرکت و موسسه مرتبط با متقاضی گواهی
1) تعهدات سازمان

تذکر: بالاترین مقام سازمان دولتی مرتبط با متقاضی تنها در صورت متعهد شدن به مورد زیر، قسمت (2) فرم شماره 1 متقاضی را تایید و مهر نمایند.

سازمان متعهد می شود در صورت قطع همکاری متقاضی گواهی الکترونیکی با آن سازمان و یا تغییر در پست سازمانی ایشان، مراتب را ضمن درخواست ابطال گواهی صادر شده، به مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی نفت اعلام نماید. بدیهی است عواقب ناشی از کوتاهی در انجام اقدام مزبور بر عهده سازمان خواهد بود.

2) تعهدات شرکت/موسسه

تذکر صاحبان امضای شرکت/موسسه مطابق با آگهی تاسیس روزنامه رسمی یا آخرین آگهی تغییرات، تنها در صورت متعهد شدن به مورد زیر، قسمت (3) فرم شماره 1 متقاضی را تایید و مهر نمایند.

شرکت/موسسه متعهد می شود در صورت قطع همکاری متقاضی گواهی الکترونیکی با آن شرکت/ موسسه و یا تغییر در پست سازمانی ایشان، مراتب را ضمن درخواست ابطال گواهی صادر شده، به مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی نفت اعلام نماید. بدیهی است عواقب ناشی از کوتاهی در انجام اقدام مزبور بر عهده شرکت/ موسسه خواهد بود.