ماژول سایدبار

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

خانه

مگانفت

خدمات

محصولات

فرم ها و راهنماها

مستندات

مخزن

پشتیبانی

تماس با ما

ماژول سایدبار

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
تنظیمات megavpn در سطح شبکه

1- تنظمیات مربوط به کاربران تحت شبکه

دانلود نسخه PDF راهنمای تنظیمات مربوط به کاربران تحت شبکه

در صورت نياز جهت انجام تنظيمات مربوط به كاربران شبكه و ايجاد دسترسي براي آنها مراحل زير توسط مدير شبكه اجرا گردد:

1. دسترسی به فولدر <windows dir\windows\temp الزامی است.

مرحله اول: براي اجراي تنظيمات مربوطه مراحل زير طي شود:

Group Policy management → Computer Configuration → Policies → Windows Settings → File System→ add File Security Settings

 

مرحله دوم:  كليد راست روي گزينه File System و انتخاب گزينه Add File

مرحله سوم: در اين بخش با ورود به قسمت File System به كليه كاربران دسترسي كامل داده ميشود. بعد از انتخاب گزينه Allow جهت دسترسي كامل به كاربران گزينه Ok انتخاب ميشود.

مرحله چهارم: گزينه replace existing Permission on all sub keys with inheritable permission را انتخاب و Ok نماييد.

2. باز بودن دسترسي به شاخه هاي رجيستري زير الزامي است.

a. در ویندوز 32 بیت :  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE \MegaVPN  

b. ر ویندوز 64 بیت :  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MegaVPN

جهت انجام تنظيمات در Registry مراحل زير طي شود:

مرحله اول: ورود به Registry جهت انجام تنظيمات مربوط به دسترسي كاربران.

جهت ورود به registry مراحل زير طي شود:

Group Policy management → Computer Configuration → Policies → Windows Settings → Security Settings → Registry → Add key

 

مرحله دوم: در قسمت Registry گزينه add key را انتخاب و به كليه كاربران Allow Permissions ، جهت دسترسي كاربران به استفاده از نرم افزار داده ميشود:

مرحله سوم: با انتخاب گزينه Add ، گروه جديد به اسم User ايجاد ميشود، گزينه ok براي ادامه كار انتخاب شود.

مرحله چهارم: بعد از ايجاد دسترسي براي كاربران گزينه  replace existing Permission on all sub keys with inheritable permission را انتخاب كرده و گزينه Ok انتخاب شود:

2- باز کردن دسترسي به Route ويندوز ( چنانچه کلاينت تحت Domain باشد)

  • چنانچه کلاينت تحت Domain نباشد، جهت راه اندازي نرم افزار كافي است فقط يکبار اين نرم افزار تحت كاربرAdministrator اجرا شود تا دسترسيهاي لازم براي اجراي نرم افزار فراهم شود و در مراحل بعدي تنها كافي است نرم افزاراجرا شود.
  • چنانچه کلاينت تحت Domain باشد، براي باز كردن دسترسي به Route ويندوز مي بايست نوع Privilege كاربر را به Network Configuration Operator تغيير داد.

مراحل زير جهت تعيين عضويت كاربران در Network Configuration Operator اجرا مي شود.

مرحله اول:  مراحل زير جهت تعريف User اجرا مي شود.

 Control panel → User Account →manage user account

مرحله دوم: در اين مرحله نام كاربري و نام Domain مربوطه وارد مي شود.

مرحله سوم: گزينه Other انتخاب مي شود.

مرحله چهارم: از منوي Other گزينه Network Configuration Operators انتخاب شود. در نهايت براي ثبت اطلاعات گزينه Ok انتخاب شود.