ماژول سایدبار

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

خانه

مگانفت

خدمات

محصولات

فرم ها و راهنماها

مستندات

مخزن

پشتیبانی

تماس با ما

ماژول سایدبار

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
تعرفه ها
مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی نفت و دفتر ثبت نام آن، برای تمامی عملیات و خدمات مرتبط با گواهی الکترونیکی از تعرفه های مصوب شورای سیاست گذاری تبعیت می نمایند. که بر اساس جدول تعرفه ها آورده شده است.
 
ردیفنوع گواهیتوضیحاتمرکز صادر کننده گواهیاستفاده گواهیموجودیت متعلق بهسطح امنیتقیمت جهانی (دلار)قیمت(ریال)
1 گواهی امضاء کارکنان دولت این گواهی برای کارکنان دولت با قید سمت، به منظور امضاء الکترونیکی اسناد (مورد استفاده در دولت)، در دو سطح برنز و نقره صادر می شود. دولنی در دولت دولت برنز 109

224,511 ریال

نقره   344,531 ریال
2 کارت شناسایی کارکنان دولت این گواهی برای پرسنل دولت صادر می شود و در حکم کارت شناسایی آنان است. دولنی در دولت دولت برنز 186,889 ریال
نقره   306,909 ریال
3 TLS/SSL SERVER این گواهی برای دستگاه های دولتی صادر می شود. دولتی در دولت دولت برنز  449 418,030 ریال
نقره   538,049 ریال
4 مهر شرکت این گواهی برای اشخاص حقوقی غیر دولتی صادر می شود. دولتی/خصوصی بیرونی برای ارتباط با دولت غیر دولت یرنز 200 161,834 ریال
نقره   281,854 ریال
5 گواهی کارکنان بخش غیر دولتی ایم گواهی برای کارکنان بخش غیر دولتی با قید سمت، صادر می¬شود. دولتی/خصوصی بیرونی برای ارتباط با دولت برای ارتباط با دولت برنز   141,671 ریال
نقره   261,690 ریال
6 گواهی افراد مستقل این گواهی برای اشخاص حقیقی مستقل صادر می شود. دولتی/خصوصی بیرونی برای ارتباط با دولت غیر دولت برنز 70 128,315 ریال
نقره   248,335 ریال
7 TLS/SSL SERVER این گواهی برای دستگاه های خصوصی صادر می شود. دولتی/خصوصی بیرونی برای ارتباط با دولت غیر دولت برنز 450 335,189 ریال
نقزه   455,209 ریال
8 مهر شرکت این گواهی برای اشخاص حقوقی غیر دولتی برای استفاده در حوزه غیر دولتی صادر می شود. خصوصی غیردولنی - برنز 200 151,141 ریال
نقره 100 271,160 ریال
9 گواهی افراد وابسته این گواهی برای اشخاص حقیقی وابسته به سازمان ها یا شرکت های غیر دولتی، با قید سمت، برای استفاده در حوزه غیردولتی صادر می شود. خصوصی - - برنز 150 130,977 ریال
نقره 100 250,997 ریال
10 TLS/SSL SERVER این گواهی برای دستگاه های غیردولتی برای استفاده در حوزه غیردولتی صادر می شود. خصوصی - - برنز 450

,496 324 ریال

نقره   444,516 ریال
 تعرفه های صدور گواهی یا تجدید گواهی
میزان تعرفه برای صدور گواهی افراد یا سازمان های درخواست کننده و یا تجدید گواهی های قبلی.
تعرفه های دسترسی به اطلاعات گواهی

اطلاعات قابل دسترس گواهینامه ها که به صورت محرمانه نیست، برای عموم مردم از طریق گنجاندن در وب سایت مرکز صدور گواهی نفت جهت اطلاع رسانی صورت پذیرفته که به وسیله نرم افزارهایی مانند مرورگر قابل دسترس خواهد بود. دسترسی به این اطلاعات به مجوز نیازی نداشته و برای عموم در دسترس است. لیست گواهی¬های باطل شده نیز بدون اخذ تعرفه در دسترس عموم قرار می¬گیرد.

در حال حاضر مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی نفت و دفتر ثبت نام آن، تعرفه ای جهت اطلاعات مربوط به شرایط صدور گواهی الکترونیکی، اطلاعات قابل دسترسی در مخزن، و اطلاعات مربوط به کاربرد و کارایی گواهی الکترونیکی، همچنین اطلاعاتی که برای جلب اعتماد متقاضی لازم است، دریافت نمی نماید.

تعرفه های ابطال یا دسترسی به وضعیت گواهی
این مرکز مبلغی به عنوان تهیه لیست گواهی های باطل شده، ارائه دستورالعمل اجرایی مرکز صدور گواهی الکترونیکی موجود در مخزن یا دسترسی طرف های اعتماد کننده، دریافت نمی کند.
در صورتی که درخواست ابطال از سوی افراد خاص و خارج از موارد فوق صورت گرفته شده باشد، جهت ابطال گواهی الکترونیکی صادر شده تعرفه تعیین می نمایند.
این مرکز اجازه دسترسی به اطلاعات ابطال گواهی نامه یا اطلاعات وضعیت گواهینامه های مخزن را توسط اشخاصی که با ارائه محصولات و یا خدماتی، از چنین گواهی نامه هایی استفاده می کنند، با مجوز کتبی خواهد داد.
در صورت توافق با مالک گواهی می توان گواهی آن ها را منتشر نکرد.
تعرفه سایر خدمات
مرکز مگانفت هزینه ای برای دسترسی عموم مردم به دستورالعمل اجرایی در نظر نگرفته است. هر گونه استفاده برای مقاصد دیگری غیر از مشاهده سند، مانند ایجاد و باز تولید سند دیگر، توزیع مجدد، اصلاح، یا ایجاد آثار مشتق شده از آن، جزو وظایف مرکز بوده و نیازی به توافقنامه ندارد.
در صورت درخواست مراکز دیگر جهت استفاده از مطالب این اسناد با توافق مرکز تعرفه ویژه در نظر گرفته خواهد شد.
استرداد مبالغ دریافتی بر اساس سیاست های مرکز مگانفت
قبل از صدور گواهینامه

اگر درخواست لغو گواهینامه قبل از صدور گواهی داده شود، مرکز مگانفت کل مبلغ پرداخت شده را بازپرداخت می کند، با کسر 10 درصد آن هم در صورتی که مدارک دریافت شده باشد و فعالیتی در ارتباط با درخواست گواهی انجام شده باشد. (فعالیت شامل پر کردن فرم ها، بررسی مدارک و سایر اقدامات اداری مرکز است). برای ارسال درخواست لغو گواهی نامه، آدرس پست الکترونیکی اعلام خواهد شد.

پس از صدور گواهینامه
اگر درخواست ابطال گواهینامه، بعد از صدور گواهی از جانب متقاضی داده شود و متقاضی، بازپرداخت هزینه صدور گواهی را طلب کند، باید درخواست بازپرداخت را به مرکز صدور کتباً ارسال کنند و این در خواست در زمینه های زیر قابل طرح خواهد بود:
  • مشکلات فنی به دلیل خطا بر روی سیستم مرکز صدور گواهی، که در آن تیم پشتیبانی فنی مرکز صدور تا آن لحظه نتوانسته است برای اصلاح وضعیت آن اقدامی انجام دهد.
  • اگر لغو و یا ابطال به دلیل تخلف در تعهد از دستورالعمل اجرایی مرکز صدور گواهی یا هر گونه تعهد مادی دیگری در قرارداد بوده باشد که مرکز صدور گواهی مسئول آن تلقی گردد، بازپرداخت کامل هزینه گواهی انجام خواهد شد.
در چنین شرایطی، صاحبان امضاء می توانند یک گواهی جدید را بدون پرداخت هزینه تعریف شده، دریافت کند. بازپرداخت باید توسط مدیریت پشتیبانی مشتریان مرکز صدور گواهی، یا مدیر پشتیبانی فنی مجاز شناخته شود.